REKLAMAČNÍ ŘÁD

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se na každé zboží zákonná záruční doba 24 měsíce. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravně.

Ke každému zboží je přikládána faktura a dodací list, který slouží zároveň jako list záruční. Osobním převzetím zboží nebo převzetím zboží od dopravce kupující souhlasí s obchodními podmínkami a reklamačním řádem a potvrzuje, že s nimi byl seznámen.

Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem ( Česká pošta, PPL ) zákazníkovi, nebo osobní převzetí na prodejně. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře nebo dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do dvou pracovních dnů od převzetí.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu (dodací list), doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží ( včetně kompletního příslušenství ). Dále podrobný popis závady a zpáteční kontaktní adresu. V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty. Zboží, které bude zasláno na náklad prodávajícího nebude přijato.

Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů či neodborného servisu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením. Záruka se nevztahuje na neodborně montované díly. K uplatnění reklamace je zapotřebí dokladu o odborné montáži, vystavuje servis.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd.

Záruka se dále nevztahuje na poškození, která vznikla: mechanickým poškozením zboží, elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje), neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 60 dnů od jejího obdržení.

Na právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé se použije právní úprava odpovědnosti za vady obsažená v zákoně č.40/1964Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

Na právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a fyzickou nebo právnickou osobou, která dodávané zboží používá v rámci své podnikatelské činnosti na straně druhé, se použije právní úprava odpovědnosti za vady obsažená v zákoně č.513/1991Sb., Obchodní zákoník, v platném znění. V těchto případech, není-li dohodnuto jinak, činí záruční doba 12 měsíců.

Na právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím po 1.1.2014 se vztahuje platné znění zákona.